Bel ons

+32 9 336 39 42

We vertellen u graag meer

Verkoopsvoorwaarden

 

  1. De leverancier is slechts gebonden na aanvaarding van de bestelling. Elke klacht voortspruitend uit zichtbare of onzichtbare gebreken moet binnen de acht dagen na levering schriftelijk ingediend worden. De verplichting tot betaling is in geen geval geschorst door een klacht of een geschil.
  2. Indien geen andere betalingsvoorwaarden in de bestelbon / aannemingsovereenkomst vermeld zijn, is de betaling steeds onderworpen aan de volgende voorwaarden: 30 dagen na factuurdatum.
  3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12 % per jaar vanaf de vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1900 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien door artikel 1244 B.W.
  4. Indien de klant de vastgestelde betalingsvoorwaarden niet eerbiedigt, heeft de leverancier het recht de verkoop te ontbinden onder voorbehoud van de schadevergoeding zoals hierna voorzien. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele ten nadele van de koper ontbonden wordt, zullen alle reeds betaalde bedragen aan de verkoper verworven blijven. Bovendien zal de verkoper bij wijze van geleden verlies en gederfde winst, sowieso gerechtigd zijn op een plaatsvervangende schadevergoeding van 25%, op alle reeds verkochte en nog niet geleverde goederen en op alle contractueel overeengekomen maar nog niet uitgevoerde prestaties, onverminderd zijn recht effectieve hogere schade te bewijzen en te vorderen.
  5. In geval van geschil of invordering langs gerechtelijke weg is uitsluitend de rechtbank van koophandel bevoegd die territoriaal bevoegd is over de zetel van de leverancier.
  6. De leverancier blijft altijd de eigenaar van de software. De prijs door de klant betaald geeft deze het recht, deze software te gebruiken. De geleverde software mag noch geleend, verhuurd, afgestaan, verpand, door een andere firma nagezien of door welke manier ook erover beschikt worden zonder schriftelijke toelating van de leverancier. De leverancier zal kunnen een beroep doen op de bepaling art. 491 van het strafwetboek. Elke geleverde software welke door een technische fout of door een slechte manipulatie van de gebruiker van de hardware of software verloren gaat, zal aan de klant aangerekend worden na heropname van deze software op de gegevensdragers.
  7. De leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige, slechte of niet-uitvoering van de software indien deze laattijdige, slechte of niet-uitvoering het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van heirkracht of van situaties die niet kunnen voorzien worden op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon / aannemingsovereenkomst.
  8. De koopwaar, onderdelen of verkochte goederen, reizen op het uitsluitend risico van de klant. Gelijk welke beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, mede door oorzaak van overmacht blijft ten laste van de klant.
  9. Eigendomsvoorbehoud: Alle koopwaar, onderdelen of verkochte goederen blijven de volledige eigendom van de leverancier tot na de volledige betaling van die koopwaar, onderdelen of verkochte goederen door de klant. Het risico gaat niettemin vanaf het ogenblik van het verlaten van de zetel van de leverancier over op de koper.