Bel ons

+32 9 336 39 42

We vertellen u graag meer

Hebt u uw REACH 2018 dossier al ingediend? Als u chemische stoffen produceert of invoert van buiten de EU heeft u hoogstwaarschijnlijk registratieverplichtingen in het kader van REACH 2018.

Ook als u een product (een mengsel of een voorwerp) maakt of importeert, kunnen hierin stoffen zijn verwerkt die afzonderlijk geregistreerd moeten worden in het kader van de REACH-verordening.

Wat is de REACH-verordening?

REACH is in het leven geroepen om de gezondheid van mensen en het milieu beter te beschermen. Door een sluitende registratie van chemische stoffen waarbij alle relevante onderzoeksgegevens worden gebruikt en gedeeld, hebben we meer zicht op de mogelijke risico’s en eventuele maatregelen. De ECHA (European Chemicals Agency) beoordeelt vervolgens of de risico’s van de betreffende stof voldoende worden beheerst. REACH is daarmee van belang voor fabrikanten, maar ook voor importeurs en zelfs downstreamgebruikers.

Tegelijkertijd stimuleert REACH de ontwikkeling van alternatieve methodes om stoffen te beoordelen op hun mogelijke gevaren. Op die manier hoeven we minder gebruik te maken van dierproeven.

REACH werkt met vaste procedures waarin bedrijven gezamenlijk nieuwe stoffen kunnen en moeten registreren. In deze blog kijken we wat uitgebreider naar dit registratieproces. Uiterlijk in het voorjaar van 2018 moeten alle stoffen geregistreerd zijn.

Fasering REACH-registratie

Voor bedrijven is het zaak dat de registratieprocedure goed gefaseerd wordt doorlopen. Zowel op de site van de Belgische REACH Helpdesk als bij de ECHA vindt u hiervoor voldoende informatie. Op hoofdlijnen is de REACH-fasering als volgt:

Eerste Fase: Analyseer uw stoffenportfolio

Bepaal welke stoffen voor de deadline van 31 mei 2018 moeten worden geregistreerd. Deze deadline geldt voor bedrijven die chemische stoffen in kleine hoeveelheden – dat wil zeggen 1 tot 100 ton - produceren of invoeren.

Tweede Fase: Vind uw Mederegistranten

Dat is geen vrijblijvende stap want het concept bij REACH is dat meerdere bedrijven die dezelfde stof gebruiken, als mederegistranten verplicht zijn tot samenwerking in een informatie-uitwisselingsforum voor stoffen (Substance Information Exchange Forum, kortweg SIEF). In zo’n samenwerkingsgroep worden bijvoorbeeld de wetenschappelijke gegevens over de stof gedeeld en gezamenlijk geregistreerd.

Derde Fase: Maak afspraken met uw Mederegistranten

Als er al een hoofdregistrant is die een stof registreert, is er waarschijnlijk al veel werk gedaan. Als er nog geen registratie voor een stof bestaat, moeten de registranten onderling afspreken hoe er binnen de SIEF zal worden samengewerkt. Dat betreft procedurele zaken (het indienen van het registratiedossier), inhoudelijke zaken (het gebruik van wetenschappelijke gegevens uit verschillende bronnen), maar bijvoorbeeld ook de verdeling van de kosten.

Vierde Fase: Beoordeel uw Stof om Veilig Gebruik aan te tonen

Een heel belangrijke fase waarin u met uw mederegistranten informatie verzamelt, beoordeelt en indien noodzakelijk met eigen studies en onderzoek aanvult. Bedrijven die meer dan 10 ton per jaar produceren of importeren, moeten bovendien een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) uitvoeren en opnemen in een chemisch veiligheidsrapport (CSR).

Vijfde Fase: Stel uw Registratiedossier op in IUCLID

De IUCLID-software - die gratis verkrijgbaar is - kan worden gebruikt om een compleet registratiedossier op te stellen. Als alle voorbereidingen binnen het SIEF goed zijn uitgevoerd, is alle informatie beschikbaar die daarvoor nodig is. In dit dossier komt alle informatie terecht die de mederegistranten gezamenlijk moeten indienen. Denk daarbij aan de stoffenindeling, etikettering en onderzoeksrapporten. Als het met IUCLID samengestelde gemeenschappelijke dossier gereed is, kunnen de individuele bedrijven desgewenst hun eigen bedrijfsdossiers maken. Zo’n eigen bedrijfsdossier bevat bijvoorbeeld informatie over uw specifieke toepassingen en de door u gebruikte volumes.

Zesde Fase: Dien uw Registratiedossier in

Het met behulp van de IUCLID-software opgestelde dossier wordt vervolgens via REACH-IT ingediend. REACH-IT is een centrale web applicatie die door zowel de chemische industrie, instanties en het ECHA worden gebruikt voor het uitvoeren van hun REACH- en de CLP-verplichtingen. Mederegistranten die het volledige hoofddossier dat voor een stof is ingediend overnemen, kunnen volstaan met het indienen van hun registratie via REACH-IT. Zij hoeven niet zelf met behulp van IUCLID een eigen dossier aan te maken.

Zevende Fase: Houd uw registratie actueel

ECHA heeft de mogelijkheden om registraties te controleren op juistheid, maar ook zelf moet u blijven nagaan of uw registratie nog actueel is. U moet de registratie bijwerken als er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook moet u actief kennisnemen van de jaarlijkse beoordelingsverslagen van ECHA, waarin veel voorkomende tekortkomingen worden genoemd. Er wordt een proactieve opstelling van u verwacht.

REACH 2018.

Nuttig, maar flink wat verplichtingen De gezamenlijke en volledige registratie die REACH voorstaat heeft grote voordelen voor veiligheid van mens en milieu, en zorgt ook voor meer helderheid binnen de industrie over de gebruikte stoffen. Toch betekent het voor bedrijven een niet onaanzienlijke hoeveelheid werk om aan de REACH-verplichtingen te voldoen. Maar als u zorgt dat u er voldoende tijd voor neemt, voorkomt u haastwerk in de eerste helft van 2018. Veel succes met uw REACH-registraties.

Benieuwd hoe uw ERP u kan helpen, contacteer ons vrijblijvend.